Ultrazvučni mjerači protoka

20+ godina iskustva u proizvodnji

Princip rada površine brzine

Princip rada površinske brzine

DOF6000  principle

DOF6000serija merača protoka otvorenog kanala koristi Dopler u kontinualnom režimu.Da bi se otkrila brzina vode, ultrazvučni signal se prenosi u tok vode, a odjeci (refleksije) koji se vraćaju od čestica suspendiranih u vodenom toku se primaju i analiziraju kako bi se izdvojio Doplerov pomak (brzina).Prijenos je kontinuiran i istovremeno sa prijemom povratnog signala.

Tokom ciklusa mjerenja Ultraflow QSD 6537 emituje kontinuirani signal i mjeri signale koji se vraćaju sa raspršivača bilo gdje i svuda duž snopa.Oni su razriješeni na srednju brzinu koja se može povezati sa brzinom protoka kanala na odgovarajućim lokacijama.

Prijemnik u instrumentu detektuje reflektovane signale i ti signali se analiziraju korišćenjem tehnika digitalne obrade signala.

Mjerenje dubine vode – ultrazvučno
Za mjerenje dubine Ultraflow QSD 6537 koristi raspon vremena leta (ToF).Ovo uključuje odašiljanje ultrazvučnog signala prema gore na površinu vode i mjerenje vremena potrebnog instrumentu da eho sa površine primi.Udaljenost (dubina vode) je proporcionalna vremenu prolaska i brzini zvuka u vodi (ispravljeno za temperaturu i gustinu).
Maksimalno ultrazvučno mjerenje dubine je ograničeno na 5m.

Mjerenje dubine vode – pritisak
Lokacije na kojima voda sadrži velike količine krhotina ili mjehurića zraka mogu biti neprikladne za ultrazvučno mjerenje dubine.Ove lokacije su pogodnije za korištenje pritiska za određivanje dubine vode.

Merenje dubine zasnovano na pritisku može se takođe primeniti na mestima gde se instrument ne može postaviti na pod protočnog kanala ili se ne može montirati horizontalno.

Ultraflow QSD 6537 je opremljen senzorom apsolutnog pritiska od 2 bara.Senzor se nalazi na donjoj strani instrumenta i koristi temperaturno kompenzirani digitalni senzor pritiska.

lanry 6537 sensor function EN

Kada se koriste senzori dubinskog pritiska, varijacije atmosferskog pritiska će uzrokovati greške u naznačenoj dubini.Ovo se koriguje oduzimanjem atmosferskog pritiska od izmerenog dubinskog pritiska.Za to je potreban senzor barometarskog pritiska.Modul za kompenzaciju pritiska ugrađen je u kalkulator DOF6000 koji će zatim automatski kompenzovati varijacije atmosferskog pritiska obezbeđujući precizno merenje dubine.Ovo omogućava Ultraflow QSD 6537 da prijavi stvarnu dubinu vode (pritisak) umjesto barometarskog tlaka plus vodena visina.

Temperatura
Senzor temperature u čvrstom stanju koristi se za mjerenje temperature vode.Na brzinu zvuka u vodi i njegovu provodljivost utiče temperatura.Instrument koristi izmjerenu temperaturu da automatski kompenzira ovu varijaciju.

električna vodljivost (EC)
Ultraflow QSD 6537 opremljen je kapacitetom za mjerenje provodljivosti vode.Za mjerenje se koristi linearna konfiguracija sa četiri elektrode.Mala struja se propušta kroz vodu i mjeri se napon koji razvija ova struja.Instrument koristi ove vrijednosti za izračunavanje neobrađene nekorigirane provodljivosti.


Pošaljite nam svoju poruku: